Press

Press Releases

The latest press releases are shown here.

Swedish (English follows below):


13 mars 2020Aura Communities möter Huddinge Kommun i tingsrätten 27-29 april 2020


Efter att Huddinge Kommun, enligt Kammarrätten, bröt mot LOU under en upphandling av modulboende, tar nu det brittiska företaget Aura Communities (Aura) kommunen till Södertörns Tingsrätt under tre dagar, den 27-29 april.


Kommunen har hittills hävdat att Kammarrättens beslut var felaktigt, trots att de medvetet valde att inte överklaga. Kammarrätten skrev bland annat i domen:

“Mot denna bakgrund finner kammarrätten att kommunen inte gjort sannolikt att bolaget angett att det inte kan teckna försäkringen. Kommunen har därför, genom att rätta det tidigare tilldelningsbeslutet på sätt som skett trots att bolaget inte har angett att det inte kan teckna försäkringen, brutit mot likabehandlingsprincipen. Eftersom bolaget tidigare tilldelats kontrakt i upphandlingen har det riskerat att lida skada av beslutet.”


Aura har även skickat ett rättsutlåtande till Tingsrätten från professor Olle Lundin vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet, som visar att Auras krav har stöd av såväl LOU, som flera rättsfall från Högsta domstolen, bland annat mål nr T 3852–14 (NJA 2016 s. 358), liksom Högsta domstolens dom i mål nr T 2883–04 (NJA 2007 s. 349).


Aura har bevisat för såväl Tingsrätten, som kommunen, att Aura kunde teckna giltig försäkring genom offert. Efter att Aura gått igenom e-brev från bland annat den dåvarande upphandlingschefen, har det visat sig att kommunen till och med godkänt en ogiltig försäkring från den andra leverantören, som tidigare fått två projekt, utan upphandling, värt över 40 miljoner, och de verkar dessutom, enligt samma ogiltiga försäkring, ha närmare dubblerat kontraktsvärdet för denna leverantör.


Om kommunen på riktigt hade ansett att Aura inte kunde tecknat försäkring, och med bakgrund av att den andra leverantören inte hade giltig försäkring, borde de i så fall ha inlett förhandlat förfarande, men av någon anledning, ville kommunen redan från början ha den leverantör som hade ett dubbelt så högt anbudspris som oss. Kanske en förklaring ligger i att verksamhetschefen som beställt upphandlingen, bor 4 km från leverantören.


- Vi har försökt att föra en konstruktiv dialog och uppnå en samförståndslösning sedan Kammarrätten i januari beslutade att kommunen bröt mot Likabehandlingsprincipen och att Aura genom detta riskerat att lida skada. Kommunen har avböjt alla förslag till förlikning och heller inte kommit med något moterbjudande, säger Nigel Hurst, CEO för Aura i London. Vi har till och med kontaktat kommundirektören Camilla Broo, som inte ens bemödat sig att svara, trots att hon har fått hela händelseförloppet förklarat för sig.


Max Gustaf Segerström, som är internationell marknadschef för Aura, uppger att det först var väldigt förvånande att kommunen inte ville förlikas, utan istället valde att bestrida i princip allt som vi framfört och till och med infört censur av offentliga handlingar genom sitt ombud. Istället för att försöka bemöta sakfrågan, har kommunen i efterhand försökt att göra nya utvärderingar där de underkänt Aura - men inte den andra leverantören, försökt stoppa alla våra vittnen från att vittna och till och med försökt stoppa rättegången genom att attackera Aura och dess ägare. Efterhand har vi emellertid förstått att den egentliga orsaken måste vara att de till varje pris vill, på skattebetalarnas bekostnad, försöker dölja ren och skär korruption.


Tack vare en sommarvikarie, lyckades Aura få ut åtskilliga dokument som bevisade att de godkänt en ogiltig försäkring från den andra leverantören och att kommunen ljugit inför såväl förvaltningsrätterna som Tingsrätten, om bland annat, förlängningar av anbuds giltighetstid, t o m av ett anbud som löpt ut, godkännandet av den andra leverantörens ogiltiga försäkring, liksom att de 8 månader i förväg - inte bara informerat dem om upphandlingen, utan även tagit hjälp av dem att utforma upphandlingen och till och med använt material från dem i förfrågningsunderlaget.


Enligt kommunens egna yttranden till Tingsrätten verkar de hittills ha lagt ned närmare 5 miljoner kronor i rättegångskostnader.


Den enda verkliga vinnaren hittills, lär vara advokaten, som tack vare personlig kontakt med upphandlingschefen, fick detta jobb till sin då helt nystartade advokatbyrå.
English:


13th March 2020


Aura Communities meets Huddinge Municipality in Court 27-29 April 2020


After Huddinge Municipality, according to the Swedish Appeal Court, violated LOU (Swedish Public Procurement Regulations) during a procurement of modular housing, the British company Aura Communities (Aura) now takes the municipality to Court in Stockholm for three days, April 27-29.

 

The municipality has so far argued that the decision of the Administrative Court of Appeal was erroneous, even though they deliberately chose not to appeal. The Court of Appeal wrote, inter alia, in the judgment:

 

“Against this background, the District Court finds that the municipality has not made it probable that the company stated that it cannot take out the insurance. The municipality has therefore, by correcting the previous allocation decision in a manner that has happened even though the company has not stated that it cannot take out the insurance, has violated the principle of equal treatment. Since the company was previously awarded a contract in the procurement, it risked suffering damage from the decision. "

 

Aura has also sent a legal opinion to the District Court from Sweden's leading law expert, Professor Olle Lundin at the Faculty of Law at Uppsala University in Sweden, which shows that Aura's claims are supported by both LOU, and several court cases from the Supreme Court, including Case No. T 3852-14 (NJA 2016 p. 358), as well as the Supreme Court judgment in Case T 2883–04 (NJA 2007, p. 349).

 

Aura has proved to the District Court, as well as the municipality, that Aura could take out valid insurance. After Aura reviewed e-mails from, among other things, the then procurement manager, it has been found that the municipality even approved an invalid insurance from the other supplier, which previously received two projects, without procurement, worth over 40 million SEK (€3.6m), and they appear moreover, according to the same invalid insurance, have more than doubled the contract value from this other supplier.

 

If the municipality had rightly considered that Aura could not take out insurance, and given that the other supplier did not have valid insurance, they should have initiated negotiated procedure, but for some reason, the municipality wanted from the outset the supplier who had twice as high a tender price as Aura's. Perhaps one explanation lies in the fact that the business manager who ordered the procurement lives 4 km from the supplier.

 

“We have tried to conduct a constructive dialogue and achieve a consensus solution since the Court of Appeal in January decided that the municipality violated the principle of equal treatment and that Aura thereby risked suffering harm. The municipality has rejected all proposals for conciliation and has not made any counter offer either”, says Nigel Hurst, CEO of Aura. “We have even contacted the municipal director Camilla Broo, who did not even bother to answer, even though she has had the whole course of events explained to her.”

 

Max Gustaf Segerström, who is international marketing manager for Aura, states that it was very surprising at first that the municipality did not want to reconcile, but instead chose to contest in principle everything that Aura have presented and even introduced censorship of public documents through the Huddinge legal representative. Instead of trying to address the issue, the municipality has subsequently tried to make new evaluations where they failed Aura - but not the other supplier, tried to stop all Aura’s witnesses from testifying and even tried to stop the trial by attacking Aura and its owners. In retrospect, however, Aura have come to realize that the real reason must be that at any cost, at the expense of taxpayers, Huddinge Municipality want to try to hide clean and cut corruption.

 

Thanks to a municipality summer stand-in staff member to cover regular staff absence, Aura succeeded in obtaining numerous documents from Huddinge proving that they had approved an invalid insurance from the other supplier and that the municipality had lied to both the Administrative Courts and the District Court, including, among other things, extensions of the validity period, even of a tender that expired, the approval of the other supplier's invalid insurance, as well as the 8 months in advance - not only informed them about the procurement, but also helped them to design the procurement and even used material from them in the tender documents.

 

According to the municipality's own statements to the District Court, they seem to have spent almost SEK 5 million (€460,000) in legal fees.

 

The only real winner so far, is the Huddinge municipality lawyer, who, thanks to a personal contact with the Huddinge procurement manager, got this job to her then newly started law firm.